Generelle anvendelsesbetingelser for Prepaid Accounts

§1 Kontraktens genstand

E-Mobility Provider (herefter „EMP“) giver E-Mobility Usere (herefter „EMU“, slutkunden) adgang til ladestationer, der drives af EMP eller tredjepart. EMU får adgang til disse ladestationer og kan oplade sit eldrevne køretøj ved de anførte ladestationer mod betaling. Til driften og afviklingen anvender EMP produkter og ydelser fra has.to.be gmbh, blandt andet produktet „be.ENERGISED Prepaid Accounting“ (herefter tilgodebevis-system) til afregningen af opladninger. Ved tilgodebevis-systemet drejer det sig om et genopladeligt kort- og kontobaseret tilgodehavende-system. EMU kan købe ladetilgodebeviser via EMP´s hjemmeside og derefter indløse disse hos EMP eller tredjepart for gennemførte opladninger.

§2 Iværksættelse af en købekontrakt

Købet af tilgodebeviser gennemføres via EMP´s hjemmeside. EMU kan via EMP´hjemmeside åbne en ny tilgodehavende-konto. Købet af tilgodebeviset sker ved, at kunden indsætter beløb på tilgodehavende-kontoen. EMU indgår i denne forbindelse en købekontrakt med has.to.be gmbh med indholdet af disse generelle anvendelsesbetingelser. EMU modtager ved indskuddet på tilgodehavende-kontoen et ladetilgodebevis lydende på det indsatte beløb. Bekræftelsen af købet af tilgodebeviset sendes af has.to.be gmbh til EMU pr. e-mail og gælder som købsbevis. Det indsatte beløb på kontoen står til rådighed for EMU straks efter indsættelsen og kan anvendes til gennemførelse af opladninger i forbindelse med dennes personlige kontrakt med EMP.

§3 Fortrydelsesret i henhold til Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG

I henhold til §11ff. i Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG er EMU berettiget til at træde tilbage fra en indgået kontrakt inden 14 dage (dato for indsættelsen af indskuddet på kontoen). Fortrydelsesfristen begynder med overførslen eller kontantbetalingen af det første indskud på kontoen. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du udtrykkeligt erklære din fortrydelse over for has.to.be gmbh, Salzburger Straße 20, A-5550 Radstadt. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, så afsluttes kontrakten i henhold til de i §8 angivne opsigelses- og løbetidsfrister.
Vi henviser derudover til, at der inden for fortrydelsesfristen først kan begyndes på opfyldelsen af kontrakten, efter din udtrykkelige godkendelse foreligger. I dette tilfælde er vi berettiget til at forlange betaling for de ydelser, du har modtaget fra has.to.be inden udløbet af din fortrydelsesfrist, de aftalte gebyrer og sagsbehandlingsomkostninger.

§4 Ydelser fra has.to.be gmbh

has.to.be gmbh udfører inden for rammerne af indskuddet på tilgodehavende-kontoen gennemførelsen af betalingsprocessen og opdateringen af beløbet på EMU´s tilgodehavende-konto. Derudover udsteder has.to.be gmbh en transaktionsmeddelelse om købet af tilgodebeviset. EMU kan forbruge tilgodehavendet på tilgodebeviset i henhold til dennes individuelle kontraktforhold med EMP, ved de ladestationer, som EMP har givet EMU adgang til. Efter opladninger vil has.to.be nedskrive EMU´s tilgodehavende med bruttobeløbet for den gennemførte opladning og overføre beløbet til EMP. EMP sender i løbet af et tidsrum, der skal defineres bilateralt, en regning til EMU over de ydelser, der er blevet gjort brug af.

§5 EMU´s forpligtelser

Ved opladninger sikrer EMU, at der enten er et tilstrækkeligt tilgodehavende på tilgodehavende-kontoen til gennemførelsen af opladningen, eller at der er blevet oprettet en betalingsmetode til automatisk opkrævning fra tilgodehavende-kontoen, som muliggør den automatiske genindsættelse af indskud. Hvis saldoen på kontoen efter en opladning går i minus, vil tilgodehavende-kontoen blive spærret af has.to.be, og den vil ikke være til rådighed for yderligere opladninger. EMU er forpligtet til at bringe kontoens saldo i plus i løbet af 7 kalenderdage eller oprette en betalingsmetode, der muliggør en automatisk indsættelse af beløb på kontoen. Hvis kontoen skulle få en negativ saldo, vil has.to.be overføre de beløb, det er lykkedes at debitere, til EMP; restkravet fra EMP på fakturabeløbet over for EMU vil fortsat bestå, og herfor kan EMP på grundlag af de retlige rammebestemmelser og kontraktens udformning mellem EMP og EMU anlægge en sag.
EMU forpligter sig yderligere til ikke at annullere eller tilbagekalde gennemførte bogføringer af tilgodehavender på tilgodehavende-kontoen hos sin kreditkort-udbyder.

§6 has.to.be gmbh´s hæftelser

has.to.be hæfter over for EMU for udbetalingerne til EMP for de ladeydelser, EMU har gjort brug af, og for de beløb, der er modtaget på tilgodehavende-kontoen. has.to.be garanterer, at de tilgodehavender, som EMU har modtaget på sin tilgodehavende-konto står til rådighed og kan anvendes til opladninger inden for rammerne af et gyldigt kontraktforhold. has.to.be hæfter ikke for udbetalingen af beløb til EMP, hvis EMU´s tilgodehavende-konto er overtrukket og ikke har tilstrækkelig dækning. has.to.be hæfter heller ikke for den korrekte gennemførelse af opladninger ved EMP´s eller tredjeparts ladestationer. Enhver hæftelse for skader på EMU´s køretøj udelukkes. has.to.be´s hæftelse for simpel uagtsomhed er udelukket.
For så vidt det er lovligt tilladt, er has.to.be´s hæftelse for skader begrænset til den simple kontraktværdi. Som enkelt skadestilfælde gælder summen af skadeserstatningskrav fra alle berettigede, der opstår af en enkelt, tidsmæssigt sammenhængende, afgrænset og i den sammenhæng samlet ydelse. Hæftelsen for følgeskader inklusive indtægtstab og middelbare skader er udelukket.
Alle skadeserstatningskrav fra EMU forældes tolv måneder efter EMU´s kendskab til skader og skadevolder.
has.to.be hæfter ikke for en hændelse, der indtræder på grund af force majeure, der umuliggør, forsinker eller på anden måde besværer opfyldelsen af kontrakten. Indtræder en sådan hændelse for en af kontraktpartnerne, skal dette straks meddeles den anden kontraktpartner. Arbejdskamp og lignende omstændigheder er også omfattet af force majeure.

§7 Indsættelse, indløsning og erstatning af tilgodehavende

EMU kan indsætte en samlet beløb på 400 EUR på et tilgodebevis. Med en tilgodehavende-konto er det ikke muligt at indsætte et større beløb.
has.to.be gør det muligt for EMU at få udbetalt et bestående tilgodehavende. Udbetalingen af tilgodehavender kan udelukkende ske til det af EMU anvendte betalingsmiddel ved købet af tilgodebeviset (kreditkort, bankoverførsel, PayPal). Hvis betalingsmediet på tidspunktet for den ønskede tilbagebetaling ikke længere eksisterer, eller dets gyldighed er udløbet (for eksempel ved kreditkort), så er det ikke muligt at tilbagebetale tilgodehavendet. Tilbagebetalingen af købte tilgodebeviser er omfattet af et gebyr, og EMU opkræves et engangs-sagsbehandlingsgebyr på 6,00 EUR. Beløbet, som has.to.be skal tilbagebetale, reduceres med sagsbehandlingsgebyret, og tilbagebetales via den af kunden anvendte betalingsmetode. Tilbagebetalingen af tilgodehavendet skal ske inden for fristerne i henhold til. „§8 Løbetid og opsigelse“.
Der sker ingen forrentning af det indeholdte tilgodehavende.

§8 Løbetid og opsigelse

Kontrakten mellem EMU og has.to.be træder i kraft ved gennemførelsen af det første indskud på tilgodebeviset, løber i mindst 24 måneder og ender automatisk efter udløbet af gyldigheden for et tilgodebevis. Et købt tilgodebevis er fra tidspunktet for indskuddet gyldigt i 24 måneder og mister efter udløbet af dette tidsrum automatisk sin gyldighed, hvis der inden for denne frist ikke er indsat et nyt tilgodehavende på tilgodebeviset. Med gennemførelsen af en ny indbetaling på dette tilgodebevis forlænges gyldighedsperioden automatisk med yderligere 24 måneder.
Hvis der efter kontraktperiodens udløb stadig er et tilgodehavende på tilgodebeviset, kan EMU kræve en udbetaling af tilgodehavendet i henhold til §6 i anvendelsesbetingelserne. Et erstatningskrav stilles via EMP´s hjemmeside eller pr. e-mail til support@has-to-be.com. Hvis der ikke kræves en tilbagebetaling af tilgodehavendet inden 12 måneder efter udløbet af tilgodebevisets gyldighed, er dette krav forældet(„§9 Forældelse“).

§9 Forældelse

Kravet på en udbetaling af et tilgodehavende på et tilgodebevis bortfalder i hvert fald efter et år efter tidspunktet for tilgodebevisets ugyldighed.

§10 Spærring og misbrug

EMU er ved tab eller tyveri af ladekortet forpligtet til at spærre tilgodehavende-kontoen via EMP´s hjemmeside. Hvis EMU ikke overholder sin forpligtelse, bortfalder has.to.be´s hæftelse for en misbrugs-anvendelse af tilgodehavende-kontoen.
Hvis has.to.be fastslår et misbrug af tilgodehavende-kontoen, så er has.to.be i EMU´s interesse berettiget til at spærre kontoen uden forudgående varsel. Ved en kontospærring vil EMU blive informeret om grunden til spærringen og har mulighed for at ytre sig hertil. Hvis misbrugs-beskyldningerne viser sig at være ikke korrekte, vil has.to.be igen frigive kontoen til fortsat brug.
Hvis has.to.be uden tvivl kan bevise et misbrugsforsøg fra EMU´s side, så er has.to.be berettiget til at opsige tilgodebevis-kontoen øjeblikkeligt. Spærringen af kontoen vil blive afregnet med et sagsbehandlingsgebyr på 100,00 EUR af has.to.be. EMU kan i tilfælde af en berettiget spærring skriftligt anmode om tilbagebetaling af tilgodehavendet minus sagsbehandlingsgebyret på 100,00 EUR inden 14 kalenderdage efter spærringen. Hvis denne frist overskrides, er kravet forældet.
Advarsel: Tilgodehavendet på EMU´s tilgodebevis-konto kan i kontraktforholdet med EMP anvendes som kontante penge. Tab af ladekortet, der er tilknyttet tilgodebevis-kontoen, kan dermed uden yderligere sikkerhedsmekanismer føre til en betalingspligtig opladning. Opbevar derfor ladekortet knyttet til tilgodebeviset lige så omhyggeligt som kontante penge.

§11 Uenigheder mellem EMP og EMU

EMU kan udelukkende henvende sig til EMP med uenigheder, der vedrører den grundlæggende forretning (for eksempel protester mod regningsindhold, regningsbeløb eller garantiydelseskrav), og afklare disse med denne. has.to.be overtager ingen hæftelse og yder ingen kommunikation i forbindelse med den grundlæggende forretning, der er kommet i stand mellem EMP og EMU.

§12 Omkostninger og gebyrer

Købet af tilgodebeviset og gennemførelsen af opladninger er gratis for EMU.has.to.be vil kunne fakturere EMU for gebyrer for tilbagebetalingen af tilgodehavender i henhold til. §7.

§13 Databeskyttelse

has.to.be forpligter sig til kun at anvende data og bearbejdningsresultater inden for rammerne af driften af EMU´s tilgodebevis-konto og kun give disse tilbage til EMU eller overføre dem efter dennes skriftlige samtykke. EMU giver udtrykkeligt has.to.be ret til at videregive nødvendige data til EMP til opfyldelsen af has.to.be´s kontrakt.
has.to.be erklærer retligt bindende, at de har forpligtet alle personer, der har fået til opgave at arbejde med databearbejdningen, inden påbegyndelsen af arbejdet til at overholde datahemmeligheden i henhold til § 15 DSG 2000. Især opretholdes tavshedspligten i forbindelse med datatrafikken for de personer, der har arbejdet med dataene, også efter endt virke og fratrædelse fra has.to.be.
has.to.be erklærer retligt bindende, at de har truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i henhold til § 14 DSG 2000 for at forhindre, at data bliver anvendt ulovligt eller gjort tilgængelige for tredjepart uretmæssigt.
has.to.be vil altid opfylde bestemmelserne i § 26 (oplysningsret) und § 27 (ret til berigtigelse eller sletning) DSG 2000 over for den berørte person inden for de lovbestemte frister.
has.to.be vil gemme EMU´s personrelaterede data i mindst 7 år elektronisk og i henhold til DSG 2000 bearbejde disse elektronisk, for at kunne gennemføre afregninger og transaktioner. Sikringen af datasikkerheden garanterer has.to.be under henvisning til registreringen i det østrigske databearbejdningsregister under registreringsnummer DVR 4015073.

§14 Andre bestemmelser

Kommunikationssproget mellem has.to.be og EMU er tysk. Kontraktsproget er tysk. Der gælder udelukkende østrigsk ret, undtaget IPRG´s henvisningsbestemmelser. Anvendelsen af de Forenede Nationers aftale om internationalt varekøb (UNCITRAL-køberetsaftale) er udelukket. Ved stridigheder erklæres udelukkende Retten Salzburg for kompetent i henhold til sagsgenstanden.
Vigtige meddelelser sendes – såfremt det i enkelttilfælde ikke er reguleret anderledes – skriftligt eller pr. telefax og skal rettes til en kvalificeret kontaktperson hos modtageren. Meddelelser anses for at være afsendt rettidigt, hvis skriftstykket er blevet givet til postvæsenet inden udløbet af den pågældende frist (dato for poststempel).
Mundtlige sideaftaler til disse generelle bestemmelser og denne kontrakt består ikke. Ændringer og tilføjelser til disse generelle bestemmelser eller kontrakten skal være i skriftlig form og skal eksplicit være angivet som ændringer af de generelle bestemmelser eller kontrakten.
Der gælder den uigendrivelige formodning, at der ved en mundtlig aftale aldrig kan afviges fra dette krav. Skriftformskravet opfyldes også med en telefax.
Flere EMU hæfter solidarisk over for has.to.be.
Begge kontraktparter er forpligtet til at overføre disse rettigheder og pligter på grund af og i forbindelse med denne kontrakt til retsefterfølgere, i forbindelse med organisatoriske ændringer, omstruktureringsforanstaltninger eller andre foranstaltninger.
Skulle bestemmelser i denne kontrakt være ugyldige, så forbliver de øvrige kontraktpunkter uberørt heraf. Kontraktparterne forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en forretningsmæssigt set lignende bestemmelse, der dog er tilladt.

Version: Marts 2016